خبرها :
انجام تعمیرات و چک های سنگین، دوره ای و تقویمی پرنده های شرقی
تعمیر و تامین قطعات
هواپیما و بالگرد
انجام کالیبراسیون تجهیزات
اندازه گیری هوایی
طراحی ،ساخت وبهینه سازی
سامانه های هوایی